iCONEXT เปิดคอร์สอบรมความรู้พื้นฐานของ Machine Learning พร้อมทำ Workshop ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!!

ธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยี AI ย่อมต้องการผู้เชี่ยวชาญที […]

Machine Learning / การเรียนรู้ของเครื่อง ยุคสมัยที่ทุกคนหันมาใช้ AI เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล / iCONEXT

“Data is the new oil” ปัจจุบันข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญที่แต […]