10 แนวปฏิบัติสำหรับองค์กร เตรียมพร้อมรับมือ PDPA

ที่ผ่านมา Personal Data Protection Act (PDPA) หรือพระรา […]

ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ Digital Marketing
บน Facebook Platform
และทางออกในการวางกลยุทธ์ใหม่ในปี 2022

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจาก Facebook จะประกาศเปลี่ยนชื่อ […]