บริการล่ามและแปลภาษา

เรามีบริการแปลเอกสารและล่าม 3 ภาษา
เราให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทยที่มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม และส่งมอบงานตรงเวลา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น ลูกค้าอาจประสบปัญหาในการสื่อสารเนื่องจากการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งระหว่างแต่ละฝ่ายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนำเสนอ Proposal, การรับฟังข้อกำหนดทางเทคนิค หรือการหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยบริการล่ามแปลภาษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างแต่ละฝ่าย ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ทีมงานของเรามีใบรับรองด้านภาษาต่างๆ ดังนี้

    1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) : N1 และ N2
    2. การสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT) : J1+ และ J2
    3. คะแนนสอบ TOEIC : 800 ขึ้นไป

และด้วยประสบการณ์ในการแปลเอกสารและล่ามมากกว่า 10 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไอที อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเงิน เป็นต้น