Chatbot คืออะไร?
ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้ในธุรกิจ

Chatbot คืออะไร? Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือปัญญ […]

ทำความรู้จักกับ
ร่างกฎหมายควบคุมการใช้ AI ในธุรกิจต่างๆ
ของสหภาพยุโรป

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจ […]