บริการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล

ในยุคที่ Digital transformation เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital transformation ก็คือ ข้อมูล หลายองค์กรพยายามผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Business เพราะการตัดสินใจด้วย “ประสบการณ์” ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และอนุมัติ ซึ่งในระหว่างนั้นพฤติกรรมของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ดังนั้นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลก็คือ Big Data

เรามีความเป็นมืออาชีพในการบริหารข้อมูล (Data Management) แบบครบวงจร ได้แก่

1 ) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เรามีบริการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับเบื้องต้นและเชิงลึกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า
2 ) การนำเข้าข้อมูล (Data Extraction) หากคุณมีข้อมูลที่อยู่ภายนอก เราช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3 ) การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลผิดปกติในชุดข้อมูลที่จะนำไปใช้งานต่อได้
4 ) การแปลงข้อมูล (Data Transformation) เราช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบและแปลงข้อมูลที่มีความหลากหลายมาอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมได้
5 ) การจัดเก็บข้อมูล (Data Loading) เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลได้ ทั้งในรูปแบบของ Database, Data warehouse, Data Lake
6 ) การย้ายข้อมูล (Data Migration) เรามีบริการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สามารถตรวจสอบและแจ้งผลของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
7 ) การแสดงข้อมูล (Data Visualization) เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างรายงาน ไม่ว่าจะเป็น Static report, Dynamic report รวมทั้ง BI report เราก็สามารถให้คำแนะนำและบริการแก่คุณได้
8 ) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เราช่วยคุณสร้างและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น
9 ) การทำนายข้อมูล (Data Prediction) โดยใช้ Auto Machine Learning